Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Dobre wyniki finansowe Grupy Azoty pomimo rekordowych kosztów surowców
09.11.2021
Dobre wyniki finansowe Grupy Azoty pomimo rekordowych kosztów surowców

W III kwartale 2021 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 3 882 mln zł i były o 1 466 mln zł wyższe niż w analogicznym okresie 2020 roku.

Wynik EBITDA to 300 mln zł (wyższy o 50 mln zł r/r). Jednak porównywalny wynik EBITDA r/r skorygowany o zdarzenia jednorazowe w postaci rekompensat sektorowych oraz tarczy antykryzysowej był wyższy w III kwartale 2021 roku o 130 mln zł. Marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 7,7%.

W ujęciu narastającym do września 2021 roku, Grupa Kapitałowa wygenerowała 10 417 mln zł przychodów ze sprzedaży, 1 067 mln zł zysku EBITDA i 10,2% marży EBITDA, odnotowując wzrost tych wartości w stosunku do ubiegłego roku o 2 628 mln zł (przychody ze sprzedaży), o 64 mln zł (wynik EBITDA) oraz spadek o 2,6 p.p. (marża EBITDA).

W ujęciu narastającym za pierwsze trzy kwartały porównywalny wynik EBITDA skorygowany o zdarzenia jednorazowe w postaci rekompensat sektorowych oraz tarczy antykryzysowej był wyższy w 2021 roku o 258 mln zł.

Pozytywny wpływ na skonsolidowany wynik EBITDA w III kwartale i w okresie 9 miesięcy 2021 roku miały wysokie ceny większości produktów w kluczowych segmentach (Nawozy, Chemia i Tworzywa), jak również wyższy łączny wolumen sprzedaży w Segmentach Chemia i Tworzywa.

Niekorzystny wpływ na wyniki miały rekordowo wysokie ceny surowców - głównie gazu, ale również m.in. propylenu, fenolu, benzenu i fosforytów oraz wyższe koszty energii elektrycznej i uprawnień do emisji CO2.

Trzeci kwartał bieżącego roku przyniósł niespotykaną od wielu lat dynamikę zmian rynkowych. Ceny kluczowego surowca do produkcji nawozów, czyli gazu osiągnęły rekordową zmienność oraz niespotykany od lat poziom wzrostu, zdecydowanie wpływając na ograniczenie zysków tego kluczowego dla Grupy Azoty segmentu biznesowego. Spółki Grupy Azoty pomimo presji surowcowej nie wstrzymywały i nie ograniczały produkcji nawozów, w przeciwieństwie do wielu swoich konkurentów na rynku europejskim. Podjęły również działania, aby zabezpieczyć popyt na nawozy na rynku krajowym, fundamentalnym dla Grupy Azoty. Z końcem października, Spółka przyjęła i zaprezentowała interesariuszom Nową Strategię na lata 2021-2030, z kluczowym projektem „Zielone Azoty”. Główne cele na najbliższą dekadę to m.in. odpowiedź na wyzwania Europejskiego Zielonego Ładu, Gospodarki Obiegu Zamkniętego oraz dekarbonizacja produkcji i zmniejszenie emisyjności całej Grupy Kapitałowej. Grupa Azoty będzie realizować „zielone” projekty w obszarach produkcji i energetyki oraz projekty dekarbonizacyjne o łącznym budżecie wynoszącym blisko 2,7 mld zł – powiedział Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Nawozy

Segment Nawozy wypracował w III kw. 2021 roku przychody w wysokości 2 110 mln zł (w roku ubiegłym 1 441 mln zł), osiągając marżę EBITDA na poziomie 0,1%, (niższą niż przed rokiem, kiedy wyniosła ona 13,8%). W ujęciu narastającym od początku 2021 roku segment wygenerował w sumie 5 770 mln zł przychodów i 7,2% marży EBITDA (przed rokiem odpowiednio 4 769 mln zł przychodów, 13,7% marży EBITDA). Kluczowy negatywny wpływ na wyniki segmentu w III kwartale 2021 roku (w stosunku do III kwartału 2020 roku) miał rekordowy wzrost cen gazu ziemnego. Do pozytywnych czynników, które jednak nie skompensowały wpływu czynników kosztowych, należy zaliczyć wyższe ceny i ilości sprzedaży wszystkich grup nawozów. Wysoki poziom cen nawozów stanowił odzwierciedlenie wyższych kosztów produkcji. Istotnym czynnikiem rynkowym były również wyłączenia lub ograniczenia produkcji u czołowych producentów nawozów w Europie.

Tworzywa

Przychody ze sprzedaży segmentu w III kwartale 2021 roku wyniosły 510 mln zł (wzrost o 108,2% r/r), a marża EBITDA plus 14,9% (wobec minus 5,8% przed rokiem). W ujęciu narastającym łączne przychody wyniosły 1 353 mln zł (wzrost o 61,6% r/r), a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie plus 8,1% (minus 4,3% przed rokiem). Największy wpływ na wyniki segmentu w III kwartale 2021 roku miały wyższe marże - w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku - w całym łańcuchu produktowym (benzen/fenol – kaprolaktam – poliamid 6), wynikające ze zwiększonego popytu na rynkach docelowych zastosowań, nawet pomimo utrzymujących się problemów branży motoryzacyjnej spowodowanych niedoborem komponentów elektronicznych. Ponadto w III kwartale 2021 roku Grupa Azoty zaprzestała prowadzenia działalności w zakresie produkcji polioksymetylenu (POM) i dokonała zbycia części aktywów związanych z tą działalnością, co miało jednorazowy pozytywny wpływ na wynik segmentu.

Chemia

W porównaniu do wyników z ubiegłego roku segment Chemia odnotował w III kw. br. wzrost przychodów do poziomu 1 102 mln zł (tj. o 80,1% r/r) przy jednoczesnym wzroście marży EBITDA do poziomu 12,1% (podczas gdy w analogicznym okresie 2020 roku marża EBITDA wyniosła 0,1%). Wzrost wyników segmentu w analizowanym kwartale (r/r) był skutkiem wysokiej dynamiki wzrostu cen wszystkich produktów, szczególnie melaminy, alkoholi OXO, plastyfikatorów i siarki, co wynikało ze zwiększonego popytu. Negatywnie na osiągane marże oddziaływały wyższe ceny surowców oraz nieznacznie niższe wolumeny sprzedaży.

Wyszukiwarka