Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Polityka zarządzania

Misją spółki Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o. jest zapewnienie najwyższej jakości usług w dziedzinach: unieszkodliwiania, odzysku, zbierania i transportu odpadów, w tym również tych o charakterze niebezpiecznym; produkcji i dystrybucji wyrobów, badań i analiz laboratoryjnych; usług z zakresu ratownictwa chemicznego.

Powyższym celom podporządkowujemy strategię Spółki opierając się na wymogach zawartych w normach oraz wdrożonych Systemach Zarządzania: Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o., działając zgodnie z polityką, procedurami oraz zasadami Grupy Azoty, realizuje swoje priorytety poprzez: 

  • ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania, zbudowanego w oparciu o normy PN-EN lSO 9001, PN-EN lSO 14001 i PN-N 45001, PN-EN ISO/IEC 17025 i AQAP 2110;
  • podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników oraz ich aktywne działanie na rzecz jakości, środowiska oraz poprawy warunków pracy; doskonalenie działań mających na celu zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym poprzez minimalizowanie ryzyka zawodowego do akceptowalnego poziomu;
  • przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych dotyczących jakości świadczonych usług, ochrony środowiska, w tym odnoszących się do zidentyfikowanych aspektów środowiskowych oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • zapewnienie wszystkim zainteresowanym, w tym przede wszystkim pracownikom firmy, dostępu do rzetelnych informacji o: wpływie spółki na środowisko naturalne, stanie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także działaniach i zadaniach zrealizowanych  w tych obszarach;
  • zapewnienie niezbędnych zasobów do wdrożenia, funkcjonowania, nadzorowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, Systemu Zarządzania Środowiskiem oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Skuteczne realizowanie założeń polityki zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy jest możliwe dzięki dobrej znajomości ich zasad przez pracowników spółki.

Inspektor Ochrony Danych
##xds_ygrw#at#vgjeppodin.rdb##

Wyszukiwarka